Sunday, August 2, 2009

အေဖေက်ာ္ ပေထြး တ႐ုတ္ကို အတုယူခုိးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္

တ႐ုတ္ကို အတုယူခုိးခ်ေသာ နအဖ စစ္တပ္ ေဆာင္းပါး ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း စေနေန႔၊ ၾသဂုတ္လ 01 ရက္ 2009 ခုႏွစ္ 19 နာရီ 07
ဒံုးပ်ံလက္နက္မ်ားႏွင့္ အႏုျမဴဗံုးပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရလာေသာ ႏိုင္ငံသည္ ထိုအႏုျမဴဒံုးပ်ံမ်ားအား လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ မေတာ္တဆ ပစ္ခတ္မႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူဆိုးဗိုလ္ခ်ဳပ္ (Rogue-General) (သို႔) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးဦးက ႐ူးၿပီး ပစ္မိန္႔မေပးႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ တာဝန္ရွိလာပါသည္။ အေမရိကန္စနစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတကပဲ ပစ္မိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္သမၼတအနီးတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကုတ္ (code) မ်ား သယ္ေဆာင္ထားသည့္ စစ္ဗိုလ္တဦး အၿမဲရွိေနရပါသည္။ လူႏွစ္ဦး ၿပိဳင္တူဖြင့္မွ အႏူျမဴလက္နက္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ အေမရိကန္စနစ္မွာ အႏုျမဴလက္နက္မ်ားကို ကုန္းမွပစ္ရန္၊ ေရမွပစ္ရန္၊ ေလမွပစ္ရန္ဆိုၿပီး ခြဲထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ပိုင္ အႏုျမဴလက္နက္မ်ားရွိသလို ကိုယ့္ဆိုင္ရာဌာနအတြက္ (Research & Development) ဟုေခၚသည့္ သုေသသနျပဳမႈႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္မႈကို ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

တ႐ုတ္စနစ္္တြင္မူ အႏုျမဴလက္နက္အားလံုးသည္ Second Artillery Corp ဒုတိယ အေျမာက္တပ္အစု ေအာက္မွာရွိပါသည္။ အႏုျမဴလက္နက္အတြက္ သုေတသနႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈ၊ လက္နက္တပ္ဆင္မႈ၊ ျဖန္႔ေဝမႈအားလံုးသည္ ဤဌာနေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ နအဖ စစ္ဗို္လ္ခ်ဳပ္မ်ား ခိုးခ်ထားေသာ စစ္အေတြးအေခၚ Military Doctrine ျဖစ္သည့္ ေခတ္သစ္အေျခအေနေအာက္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္ People’s War Under Modern Condition အရ အကယ္၍ ရန္သူစစ္တပ္မ်ား ဝင္တုိက္ခဲ့လွ်င္ ခံစစ္ျဖင့္ တင္းခံၿပီး၊ ေျပာက္က်ားစစ္ျဖင့္ ရန္သူ၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေခ်မႈန္းကာ ရန္သူအား တန္ျပန္ထိုးစစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္မွ ေမာင္းထုတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚအရ ရန္သူမ်ား၏ ထိုးစစ္ကို တင္းခံရာ၌ တ႐ုတ္စစ္သည္ႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဆံုး႐ႈံးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ရန္Tunnel-War-Fareဟုေခၚေသာလႈိဏ္ေခါင္းတူးစစ္ဆင္ေရးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။

ယခုေခတ္ကို information-age သတင္းအသိပညာ ေခတ္ဟု ေခၚပါသည္။ ရန္သူ၏ အေနအထား၊ ကိုယ့္တပ္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ တိုက္ပြဲကိုဦးစီးရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းသိရွိႏိုင္၍ အဆံုးအျဖတ္ အမိန္႔ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ စစ္အေတြးအေခၚသစ္တခုမွာ Network Centric Warfare ဟု ေခၚပါသည္။ ကြန္ျပဴတာ တခုႏွင့္ တခု ဆက္သြယ္ထားသည္ကို Network သတင္းကြန္ယက္ ဟု ေခၚသည္။ ဤသတင္းကြန္ယက္ကို ဗဟိုျပဳေသာ စစ္တိုက္နည္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ယခင္က စစ္တပ္တခုတြင္ အေရးၾကီးဆံုးမွာ Command & Control ဟု ေခၚပါသည္။ ယခုေခတ္စနစ္တြင္ Command, Control, Communication, Computers and Intelligence (C4I) System စနစ္ဟု ေခၚပါသည္။ ဥပမာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္က ဌာနခ်ဳပ္မွ အမိန္႔ကို ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသို႔ အမိန္႔ေပးရာတြင္ ေရဒီယိုကိုသာ သံုးၾကရပါသည္။ ရန္သူက ၾကားျဖတ္နားေထာင္ေသာ္ နားမလည္ႏိုင္ရန္ Military Code ဟု ေခၚေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ စကားဝွက္စနစ္ကို သံုးရပါသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္က အေမရိကန္ဖက္က ဂ်ပန္တို႔၏ စစ္သံုးစကားဝွက္လို ေဖာက္ႏိုင္၍ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဦးစီးတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာမာမိုတို၏ ေလယာဥ္ပ်ံကို ပစ္ခ်ကာ ကလဲ့စားေခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္တို႔က အေမရိကန္ နာဗါဟို ရက္ဒ္အင္ဒီယန္း American-Navaho-Red-Indian မ်ားကို ပစိဖိတ္စစ္မ်က္ႏွာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ရာ ဂ်ပန္တို႔က ဘာေျပာေနမွန္း မသိၾကပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ၾကီးစိုးစဥ္က ၎တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ အျခားကြန္ျမဴနစ္မ်ား ေလ့လာရန္ ေရာက္ရွိေနရာ အခ်ဳိ႕စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားလို ဆက္သြယ္ၾကရာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ေတြ ဦးေႏွာက္ေျခာက္ဖူးသည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ဖူးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသတင္းသမားတဦးက ျပန္ေျပာဖူးပါသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ Encryption ဟုေခၚေသာ သိပၸံနည္းအရ တီထြင္ထားေသာ စကားဝွက္ကို Data Transmission ဟု ေခၚေသာ သတင္းပို႔ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းထား၍ လံုၿခံဳေသာ ဆက္သြယ္မႈ Secure Transmission စနစ္ကို သံုးၾကပါၿပီ။ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေဝဟင္မွ Satellite ၿဂိဳလ္တုမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ တခုႏွင့္တခု ဝါယာႏွင့္ ဆက္သြယ္၍လည္းေကာင္း အသံုးျပဳၾကပါသည္။ တခုႏွင့္တခု ဝါယာႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ Fiber Optic Cable မ်ားကို အသံုးျပဳၾကရပါသည္။ ဥပမာ - ေလယာဥ္ပစ္စနစ္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္လာေသာ ေလယာဥ္ကို ေရဒါ (Radar) စခန္းမ်ားက ၾကိဳတင္သိရွိႏိုင္၍ ပစ္မွတ္ကို ေရဒါက ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးပ်ံမ်ားကို သတင္းေပးပို႔ရပါသည္။ လွ်ပ္တျပက္အတြင္း ပစ္မွတ္ကိုခ်ိန္၍ သတင္းပို႔ရသျဖင့္ တခ်ဳိ႕ေလယာဥ္ပစ္စနစ္မ်ားတြင္ ဆက္သြယ္မႈမွာ Fiber Optic Cable မ်ားျဖစ္သလို C4I စနစ္တြင္လည္း ဤေကဘယ္မ်ားကိုပင္ အသံုးျပဳရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကဘယ္မ်ားကို လံုၿခံဳေသာ လိႈဏ္ေခါင္းမ်ားတြင္ သြပ္သြင္းထားတတ္ပါသည္။

ဒုတိယအီရပ္စစ္ပြဲမျဖစ္ခင္အီရပ္တို႔၏စစ္သံုး-Fiber-Optic-Cable မ်ားကိုတပ္ဆင္ခဲ႕သူမ်ား မွာတ႐ုပ္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ဒုတိယအီရပ္စစ္ပြဲအျပီး တ႐ုတ္စစ္တပ္ကျပန္လည္သံုးသပ္မႈျပဳရာတြင္ အားနဲ ခ်က္မ်ားကိုေကာင္းေကာင္းသံုးသပ္ႏိုင္ခဲ႕သည္။ Fiber Optic Cable လိုင္းမ်ားလံုျခံဳေရးကိုသေဘာေပါက္ခဲ႕ ၾကသည္။

က်ေနာ္သည္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ကို ျမန္မာျပည္မွ ရခဲ့၍ ဘြဲ႔လြန္ကို အေမရိကားမွရကာ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ အေတြ႔အၾကံဳရခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီဗီဘီ DVB TV က နအဖ၏ လိႈဏ္ေခါင္း (Tunnel) မ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ DVB က ရရွိထားေသာ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ နအဖတို႔ု၏ Fiber Optic Cable ေျမပံု ပါရွိပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ ျမန္မာတျပည္လံုး Fiber Optic Cable မ်ား ခ်ရန္ ျပထားေသာ ေျမပံုျဖစ္သည္။ အရပ္သားဆက္သြယ္ေရးတြင္လည္း Fiber Optic Cable ကို သုံးေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပင္ပကိုဆက္သြယ္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလင္ခ့္ (Link) သည္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ လြန္စြာေႏွးပါသည္။ ဂ်က္ေလယာဥ္ေခတ္တြင္ ႏြားလွည္းႏွင့္ ခရီးသြားသည့္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးသည္။ စစ္တပ္အတြက္သံုးေသာ ဆက္သြယ္ေရး Network မွာ သီးသန္႔္ျဖစ္ပါသည္။

Fiber Optic Cable ခ်ရေသာ စရိတ္မွာလည္း မေသးလွပါ။ နအဖ အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ Fiber Optic Cable Network တခ်ဳိ႕ကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေစရန္ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားထဲတြင္ ခ်ထားရန္စီစဥ္ေနပံုရသည္။

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိး၏ စာအုပ္ ဒုတိယအခန္းျဖစ္ေသာ စစ္ေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ ဗ်ဴဟာအခန္း၏ ေနာက္ဆံုးေကာက္ခ်က္တြင္ -

While the Tatmadaw continue to train its troops in anti-guerrilla warfare for counter-insurgency , it has been taking necessary measures for “ guerrilla warfare ” and “ tunnel warfare to deal with external threat - ဟုဆိုထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္တြင္းအႏၲရာယ္အတြက္ တန္ျပန္ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္တြင္ ဆက္လက္၍ သင္တန္းပို႔ခ်ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပအႏၲရာယ္အတြက္ ေျပာက္က်ားစစ္ႏွင့္ လႈိဏ္ေခါင္းစစ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တခ်ိန္ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးတြင္ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား တူး၍ ႏိုင္ငံျခားမွ က်ဴးေက်ာ္စစ္ကို ခုခံရန္ ေငြအကုန္အက်ခံ၍ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ေမာင္ေအာင္မ်ဳိး၏ အဆိုအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ Electronic warfare ႏွင့္ Information Warfare လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သတင္းစစ္ပြဲကိုလည္း စိတ္ဝင္စားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကြန္ျပဴတာမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ေသာ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္သလို ဆက္သြယ္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးၾကီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္ေပၚ ဗံုးတခုမွာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖ်က္ရန္မဟုတ္ဘဲ Electromagnetic radiation ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အလုပ္မလုပ္ ေလာင္ကၽြမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ electromagnetic bomb (e-bomb) ဟုေခၚပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယၡဳေခတ္တြင္ ဗံုးမ်ားသည္ေလထဲမွအရမ္း ၾကဲျခသည္႕ဗံုးမ်ားမဟုတ္ေတာ႔ပါ။ Precision Bomb ဟုေခၚေသာ ပစ္မွတ္ကိုတိတိက်က်ပစ္ႏိုင္ေသာဗံုးမ်ား ျဖစ္သည္ ထိေရာက္မႈရွိရန္ GPS (Global Positioning System) ျဂိဳလ္္တုမွ တဆင္႕အသံုးျပဳၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႕ GPS ျဂိဳလ္္တုႏွင္႕ဆက္သြယ္မႈ ကိုဖ်က္စီးေသာ GPS Jammer စစ္သံုးပစၥည္းမ်ားေပၚလာပါသည္

စစ္ေလယဥ္မ်ားပ်ံသန္းရာတြင္ Ground Control ဟုေခၚေသာ ေျမျပင္မွ ရန္သူ႔ေလယဥ္မ်ားကိုေရတာႏွင္႕ရွာ၍ ထိန္းေၾကာင္းေပးရပါသည္။ အေမရိကန္ေလတပ္တြင္ဤစံနစ္တခုလံုးကိုေလယဥ္ေပၚတင္ထားေသာ AWAC (Airborne Warning And Control System) ေလယဥ္ မ်ားရွိပါသည္ ထို႔ေၾကာင္႕ AWACS Jammer မ်ားေပၚ လာပါသည္

Information Warfare ဆိုသည္မွာရန္ သူ႔ Network အတြင္း ဝင္၍ သတင္းစုေဆာင္းျခင္း - သတင္းမွားေပးျခင္း၊ အမိန္႔အမွားေပးျခင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

(မွတ္ခ်က္ - ႐ႈပ္ကုန္မည္ျဖစ္၍ အေသးစိတ္ မရွင္းသည္ကို ခြင့္ျပဳပါ)

ဤအတြက္ေၾကာင့္ နအဖ စစ္အစိုးရသည္ ကြန္ျပဴတာဘြဲ႔ေပးထားေသာ စစ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ ေပးထားေသာ စစ္ေက်ာင္းမ်ားကို ထူေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္စမ္းသည့္အေနျဖင့္ အတိုက္အခံ သတင္းဌာန ဝက္ဆိုက္မ်ားကို မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။

မၾကာေသးခင္က တ႐ုတ္ျပည္ဟိုင္နန္ကၽြန္းတြင္ ေရငုပ္သေဘာၤမ်ား သိုေလွာင္ရန္ ေရေအာက္လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားကို အေမရိကန္တုိ႔က သိရွိခဲ့ၾကရ၍ ပြက္ေလာ႐ိုက္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ကလည္း တ႐ုတ္ပံုစံကို ကူးယူ၍ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားတူးကာ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပံုစံကို အတုခိုး၍ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။

အတိုက္အခံသတင္းဌါနမ်ားလက္ခံရရွိခဲ႕ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း၏ေျမာက္ကိုရီးယားလွ်ိ႕ဝွက္ခရီးမွတ္တမ္းတြင္ လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က GPS Jammer ႏွင္႕ AWACS Jammer မ်ားကိုစိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေဖၚျပခဲ႕ပါသည္

လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္၏လႈိဏ္ေခါင္းစီမံကိန္းသည္ပထမအဆင္႕မွ်ပင္ရွိပါေသးသည္။ Command And Control Centers အမိန္႔ေပးႏွင္႕ကြပ္ကဲမႈဌါနမ်ား ၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင္႕ Logistic ျဖည္႕စီးမႈမ်ား အတြက္သာ ရွိပါေသးသည္။ ေဖါက္ထားသည္႕လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားမွာက်င္းေျမာင္း၍ကြန္ကရစ္အထူမွာမေျပာပေလာက္ပါ။ တ႐ုတ္ႏွင္႕ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ကဲ႕သို႔ စစ္ေလယ်ဥ္မ်ားပါသိုေလွာင္လိုပါက စက္ၾကီးမ်ားအကူႏွင္႕နက္နက္ က်ယ္က်ယ္တူးရပါမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊမန္း၏ေျမာက္ကိုရီးယားလွ်ိ႕ဝွက္ခရီးမွတ္တမ္းအရျမန္မာစစ္တပ္ကစက္ၾကီး မ်ားကိုကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္သင္တမ္းေပးျပီးျပီ၊စက္ၾကီးမ်ားကိုမဝယ္ရေသးဟုေဖၚျပထားပါသည္။ ေနာက္အဆင္႔ေတြ အတြက္ျပင္ဆင္ထားသည္မွာထင္ေပၚပါသည္။

DVB၏အဆိုအရ လက္ရွိလႈိဏ္ေခါင္းမ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ အေမရိကန္ေးဒၚလာ (၉) ဘီလ်ံ (သန္း၉ဝဝဝ) ေက်ာ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဤသတင္းသာမွန္ခဲ႕သည္ရွိေသာ္

ျပည္သူေတြဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာကမၻာ႕အဆင္းရဆံုးႏိုင္ငံတခုျဖစ္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လႈိဏ္ေခါင္းမ်ားအတြက္ဤမွ်ေငြျဖဳန္းရက္သည္မွာအံံ႕ၾသစရာပင္

ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း

bnyein@gmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

(မွတ္ခ်က္္္) စစ္အေတြးအေခၚကိုစိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္သာ

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN