Tuesday, June 9, 2009

မ်ိဳးမစစ္ ကရင္ DKBA အေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္

ဒီေကဘီေအ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍
ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး. ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္
ရက္စြဲ - ဇြန္လ (၈)ရက္။ ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္။
(၁) ဒီေကဘီေအ ဟု စတင္ေပၚထြန္းလာခ်ိန္မွစ၍ ယခုအထိ အေျခအေနမွန္မ်ားကို
ျပန္ၾကည့္လ်င္စစ္အစိုးရမွဒီေကဘီေအကို ကရင္အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မွုတြင္
အသံုးခ်ခဲ့သျဖင့္ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမိသားစုမ်ား အလြန္တရာ
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ၾကရသည္။

(၂) ဒီေကဘီေအ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ေနာက္လိုက္ ဒီေကဘီေအအဖြဲ ့ဝင္မ်ားအၾကား မတူညီေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား ေပးသျဖင့္ ဒီေကဘီေအ အတြင္း ဝင္ေငြရွိသူႏွင့္ မရွိသူ။ အခြင့္အေရးရသူ
ႏွင့္မရသူ။ အမွန္တရားကို ထိမ္းသိမ္းသူႏွင့္မိုက္မဲရမ္းကားသူမ်ားအၾကားအျမင္။ အယူအဆ။
စာရိတၱမ်ား ကြဲျပားလာျပီး ဒီေကဘီေအအခ်င္းခ်င္းညီညြတ္မွုလည္း အားနည္းလာခဲ့ေပသည္၊
(၃) ဒီေကဘီေအ အေနျဖင့္ အစဦးတြင္ ကရင့္ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္း။ ကရင္ျပည္သူလူထုကို နအဖ တို. ဖိႏွိပ္ရမ္းကားမွုမ်ားကို တစံုတရာအကာအကြယ္ေပးဘို
့ ၾကီဳးစားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ
့အတြင္း ကရင္မဟုတ္ေသာတပ္ဖြဲ ့ဝင္မ်ားပိုမ်ားလာသည့္ျဖစ္စဥ္သည္ ကရင့္အမ်ိဳးသားမ်ား
ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ဒီေကဘီေအ အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုးကိုနအဖ စစ္အာ၏တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္သို ့
အလွ်င္အျမန္သြပ္သြင္းေနေၾကာင္း ထင္ရွားေသာအေထာက္အထားတရပ္အျဖစ္ ေတြ ့ရွိႏိုင္သည္၊
(၄) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ဒီေကဘီေအ
အပါအဝင္ ျငိမ္းအဖြဲ ့မ်ား။ အပစ္ရပ္အဖြဲ ့မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္ရွိ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ့မ်ားအျဖစ္ နအဖက ေျပာင္းလဲဖြဲ ့စည္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဒီေကဘီေအသည္လည္း ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ဘဝမွ နအဖ. လွည့္ကြက္ပေရာဂေၾကာင့္ နအဖ၏ ကၽႊန္သေဘာက္ဘဝသို့ လံုးလံုးလ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားရေတာ့မည့္ အေျခအေနသို ့ဆိုက္ေရာက္ေနျပီးျဖစ္သည္။
(၅) ယခုအခါတြင္ဝတပ္ဖြဲ ့UWSA။ ကိုးကန္ ့ႏွင့္ SSAေျမာက္ပိုင္း အပစ္ရပ္အဖြဲ ့မ်ားက
မိမိတို ့ အမ်ိဳးသား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား မဆံုးရွဳံးရေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္
လက္တြဲ၍ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေရး နအဖ.ကၽႊန္သေဘာက္မျဖစ္ေရးအတြက္ ရပ္တည္လုပ္
ေဆာင္မွုမ်ားကို ဒီေကဘီေအအေနျဖင့္ မ်ားစြာနမူနာယူသင့္သည္။
(၆) မည္သို ့ပင္ျဖစ္ေစ ေကအဲန္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနျဖင့္ ဒီေကဘီေအ
အဖြဲ ့ဝင္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ား.လက္ရွိ အေျခအေနကို မ်ားစြာစိုးရိမ္ျခင္း ျဖစ္မိသည္ႏွင့္အညီ အေျခအေန
တရပ္လံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပီးကရင္အမ်ိဳးမေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုး ကရင့္ေတာ္လွန္ေရး
အလံေတာ္ေအာက္တြင္ တစုတစည္းတည္းစည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ
ပါဝင္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေလးအနက္အားေပးတိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။
(၇) ဒီေကဘီေအ အေနျဖင့္ မိမိအဖြဲ ့အစည္း. ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ရွိေနသည့္
အေျခအေနမွန္မ်ားကို ပကတိအတိုင္း သံုးသပ္ျပီး ကရင္ျပည္သူအသံကို နားေထာင္ၾက၍ ကရင္ျပည္
သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္ၾကရန္ အခ်ိန္ေတာ္ျပီးဟု ေဆာ္ၾသလိုက္သည္။

Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN