Saturday, May 30, 2009

ႏြားအဖ ရိုက္သြင္းထားတဲ ့စိတ္ဓါတ္မ်ား

သက္ဆိုင္သူမ်ားသို႔…

က်ေနာ္တင္ျပတာကေတာ့ ဒုကၡပင္လယ္ေအာက္ေရာက္ေနတဲ့ လူထုႀကီးထဲမွာအဓိကအက်ဆံုး စိတ္ဓါတ္ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႔၊ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔လိုတယ္၊ ဒီေလာက္ဒုကၡပင္လယ္နဲေနရတာက စစ္အာဏာရွင္ေတြ က်င့္ေပးထားတဲ့ ရိုက္သြင္းထားတဲ အေတြးအေခၚအယူအဆအမွားေတြ၊ ညစ္ညမ္းတဲ့စိတ္ဓါတ္ေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ မိမိနဲမိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္ေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေဖာက္ထုတ္လို႔ မရသ၍ ေျပာင္းလဲလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ တိုးတက္မွာမဟုတ္ဘူး၊ စစ္အစိုးရေအာက္ ဘယ္လိုရပ္တည္ရွင္သန္ရမလဲ လူတိုင္းလိုလို ႏုိင္ငံသားတိုင္းလိုလို သိေနၾကပါၿပီ။

ဒီေနရာမွာ ပံုစံ (၂)ခုထြက္ေပၚလာတယ္… လူဂုဏ္သိကၡာရွိရွိလူဘ၀ကိုျဖတ္သန္းဖို႔ တန္ဖိုးထားသူရယ္၊ ထမင္းစာဖို႔ အသက္ရွင္တတ္သူရယ္ ဆိုတာဘဲျဖစ္တယ္။ အသက္ရွင္သန္ဖိုလူတိုင္းလိုလားၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ ဂုဏ္သိကၡာမဲစြာနဲမရပ္တည္လိုသူေတြက ေတာ္လွန္ဖို႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ အမွန္တရားရွာေဖြဖို႔ အမွားကိုလက္ပိုက္ မၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္ ေတာင္းဆိုတယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္ ဦးေဆာင္တိုက္ပြဲေဖာ္တယ္။

စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေနတဲ့မ်ဳိးဆက္ေတြနဲအက်င့္ပ်က္ေနတဲ့ျပည္သူေတြကေတာ့ ရိုက္သြင္းထားတဲ့အေတြးအေခၚ အယူအဆအမွားေတြေခါင္းထဲကေမာင္းမထုတ္ႏုိင္ဘဲ၊ ဒါကလဲ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေလ့က်င့္ေပးထားခဲ့ေတာ့ အမွားကိုအမွန္ထင္ၿပီး အမွန္ကိုအမွားျမင္သြားတတ္ၾကလို႔ေပါ့… ေတြတဲလူနဲတည့္ေအာင္ေပါင္းၿပီး ထမင္းတလုပ္စားရဖို႔ေလာက္ စိတ္ကူးရွိေနတယ္ဆိုရင္ တိရစာၦန္ဆိုတဲ အိပ္-စား-ကာမဘဲသိတဲ့ သတၱ၀ါနဲလူသား ဘယ္လိုကြာျခားေတာ့မွာလဲ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာက မလုပ္ထိုက္တာရယ္ မေပါင္းသင္းထိုက္တာရယ္ မလုပ္ၾကဖို႔ မေပါင္းအပ္သူနဲမေပါင္းၾကဖို႔ မိန္႔ၾကား ဆံုးမခဲ့ၾကတာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဆိုရွယ္လစ္တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာထြက္ေပၚလာတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္က ေတြ႔တဲလူနဲ တည့္ေအာင္ေပါင္း ရတာေလးနဲ ၀ေအာင္စား ရွိတာေလးနဲ လွေအာင္၀တ္တဲ့ ဒါဆိုရင္လူဘ၀တိုးတက္မႈကို လူေတြရွာေဖြမႈ မျပဳၾကဖို႔နဲ လူဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုလဲ ရွင္းလင္းစြာ စဥ္းစားလိုမရေအာင္လို႔ ဖန္တီးေမြးျမဴ ေပးခဲ့တာဘဲျဖစ္မယ္။

လူဆိုတာ ထမင္းစားဖို႔တစ္ခုတည္းရပ္တည္ရွင္သန္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီေနရာမွာ လူတန္းစားခြဲျခားထားပံုကို အနည္းငယ္တင္ျပခ်င္တယ္။ က်ေနာ္နားလည္ထားတဲ့ လူတန္းစားအလႊာ (၄)မ်ဳိးရွိတယ္… ေအာက္ဆံုးအလႊာက (၁) ၀မ္း၀ေရးဘဲစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္တယ္၊ (၂) အခြင့္အေရး-အခြင့္အလမ္း စဥ္းစားရွာေဖြလုပ္ေဆာင္တယ္၊ (၃) တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို စဥ္းစားႀကံေဆာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္တယ္၊ (၄) အနာဂတ္အာမခံခ်က္ရွိေရး စဥ္းစားရွာေဖြႀကံဆႀကိဳးပမ္း ေနတယ္၊ ဒါနဲတဆက္တည္းသိဖို႔က ငါအတြက္ဘဲလုပ္ေနသူအဆင့္တိုင္းမွာ ရွိႏုိင္သလို၊ ငါနဲငါ့မိသားစု အတြက္လဲရွိႏုိင္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ငါ-ငါ့မိသားစု-ငါ့ပတ္၀န္းက်င္နဲ ငါတို႔ပတ္၀န္းက်င္ ငါတို႔ႏုိင္ငံ-ငါတို႔ကမာၻႀကီးအတြက္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြ ေမြးျမဴေလ့က်င့္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသူေတြလဲ ရွိပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာဘယ္လိုအတန္းအစားအလႊာနဲဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး အသက္ရွင္သန္ေနတဲ့ လူေတြမ်ားသလဲလို႔ စမ္းစစ္ၾကည့္ၾကဖို႔လိုအပ္ေနသလို မိမိကိုယ္တိုင္လဲ ဘယ္အတန္းအစား ဘယ္ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းမႈေတြနဲ လူအျဖစ္ရပ္တည္ရွင္သန္ေနလဲ ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ၾကဖို႔တိုက္တြန္းရင္း…

ညိမ္းေမာင္ (၂၀၀၉ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ရက္-ရန္ကုန္ၿမိဳ႔)


Rest of your post

No comments:

 

Downtamun template | DOWNTAMUN